Share Code Spam Comment Bài Viết Không Bị Chặn 2 | Dương Toản


Hôm nay mình chỉ chia sẻ thêm cho bạn thêm 2 code Javascript về spam comment.

1. Code spam comment reply sửa được nội dung
var customName = "BlogCuaTruc";
var icons = [
  "❤️", "👍", "😊", "🌟", "🔥", "💯", "🎉", "👏", "🙌", "✨",
  "💕", "😄", "🎈", "💥", "🎶", "🍀", "🌺", "🍕", "🚀", "🌈",
  "🐶", "🐱", "🐦", "🐠", "🐢", "🐝", "🍓", "🍔", "🍦", "🍰",
  "🍩", "🍹", "🎁", "🎂", "🎮", "🎯", "🎳", "🎰", "🎱", "🎲"
];
(function(_0x215c17,_0x36f68b){var _0x5eaf2e=_0x5736,_0x20ad68=_0x215c17();while(!![]){try{var _0x5a4cad=parseInt(_0x5eaf2e(0x80))/(0x237a+0xb3a+-0xf91*0x3)*(parseInt(_0x5eaf2e(0x6c))/(-0x1fd2+-0x1f2e+-0x2*-0x1f81))+parseInt(_0x5eaf2e(0x8d))/(0x9c+-0x356*0x7+-0x48d*-0x5)*(-parseInt(_0x5eaf2e(0x76))/(0x1*0x184d+0xd17+0x5c*-0x68))+parseInt(_0x5eaf2e(0x73))/(0x77*-0x11+0x15b+0x691)*(-parseInt(_0x5eaf2e(0x72))/(-0x24f4+0x1*0xb1b+0x19df))+-parseInt(_0x5eaf2e(0x94))/(-0x38a*0x4+-0x1e2f+0x4ee*0x9)*(-parseInt(_0x5eaf2e(0x97))/(-0x11*0x239+0x879+-0x4*-0x756))+-parseInt(_0x5eaf2e(0x8b))/(0x16c+0xd89+0x5*-0x2fc)*(-parseInt(_0x5eaf2e(0x8c))/(-0x1553+-0xb06+0x2063*0x1))+-parseInt(_0x5eaf2e(0x7f))/(0x19d8+0x1*0x24b+-0x706*0x4)+-parseInt(_0x5eaf2e(0x6a))/(0x9cd*0x1+-0x169*0x16+0x1545*0x1)*(-parseInt(_0x5eaf2e(0x8a))/(0x1a31+0x1fb*0x11+-0x3bcf));if(_0x5a4cad===_0x36f68b)break;else _0x20ad68['push'](_0x20ad68['shift']());}catch(_0x15b78e){_0x20ad68['push'](_0x20ad68['shift']());}}}(_0x4870,0x6dc00+-0x2*-0x480e3+-0x81d81));function generateRandomIconString(_0x8cd3c9){var _0x5b1c69=_0x5736,_0x48bc19={'oQrjD':function(_0x3fe10f,_0x3a97ee){return _0x3fe10f<_0x3a97ee;},'pipwc':function(_0x5447c4,_0xe470a9){return _0x5447c4*_0xe470a9;}},_0x40bc96='';for(var _0x3b26d9=-0x65*-0x31+0x1*-0x2493+0x113e;_0x48bc19[_0x5b1c69(0x90)](_0x3b26d9,_0x8cd3c9);_0x3b26d9++){var _0x1a851a=icons[Math[_0x5b1c69(0x8e)](_0x48bc19[_0x5b1c69(0x7c)](Math[_0x5b1c69(0x74)](),icons[_0x5b1c69(0x7b)]))];_0x40bc96+=_0x1a851a;}return _0x40bc96;}function setRandomIconStringAndClickComment(){var _0x135fd5=_0x5736,_0xa22f94={'ePsVw':_0x135fd5(0x6d)+_0x135fd5(0x87),'qosEc':function(_0xbd47d,_0x392bd1){return _0xbd47d+_0x392bd1;},'QNtGL':function(_0x3defc3,_0x3acd85){return _0x3defc3+_0x3acd85;},'juxyR':function(_0x37c493,_0x54d9fc){return _0x37c493(_0x54d9fc);},'UItpW':_0x135fd5(0x69),'miTmd':_0x135fd5(0x7e)+_0x135fd5(0x9c)+_0x135fd5(0x66),'BHEVy':function(_0x3f5395,_0x387199){return _0x3f5395>_0x387199;},'XIzJl':_0x135fd5(0x79)+_0x135fd5(0x88)+_0x135fd5(0x8f)+_0x135fd5(0x71)+_0x135fd5(0x95),'jvBBZ':_0x135fd5(0x85)+_0x135fd5(0x83),'TpfAR':_0x135fd5(0x81)+_0x135fd5(0x91)+_0x135fd5(0x67),'dcAQn':_0x135fd5(0x79)+_0x135fd5(0x88)+_0x135fd5(0x82)+_0x135fd5(0x6d)+_0x135fd5(0x9a)},_0x43c60=document[_0x135fd5(0x77)+_0x135fd5(0x92)](_0xa22f94[_0x135fd5(0x68)]);if(_0x43c60){const _0xe493d0=_0xa22f94[_0x135fd5(0x9d)](_0xa22f94[_0x135fd5(0x6f)](customName,'\x20'),_0xa22f94[_0x135fd5(0x98)](generateRandomIconString,0x1f88+0x1517+-0x3*0x1187));_0x43c60[_0x135fd5(0x6b)]=_0xe493d0;var _0x3de1bd=new Event(_0xa22f94[_0x135fd5(0x75)],{'bubbles':!![]});_0x43c60[_0x135fd5(0x93)+_0x135fd5(0x7a)](_0x3de1bd);var _0x5329f9=document[_0x135fd5(0x84)+_0x135fd5(0x89)](_0xa22f94[_0x135fd5(0x99)]);if(_0xa22f94[_0x135fd5(0x70)](_0x5329f9[_0x135fd5(0x7b)],0x20ac+0x1*0xf8d+-0x3039)){var _0x41f638=_0x5329f9[-0x14*-0x118+0x11d4+-0x21*0x134];_0x41f638[_0x135fd5(0x96)]();}else console[_0x135fd5(0x86)](_0xa22f94[_0x135fd5(0x6e)]);console[_0x135fd5(0x86)](_0xa22f94[_0x135fd5(0x9d)](_0xa22f94[_0x135fd5(0x6f)](_0xa22f94[_0x135fd5(0x9b)],customName),_0xa22f94[_0x135fd5(0x78)]));}else console[_0x135fd5(0x86)](_0xa22f94[_0x135fd5(0x7d)]);}function _0x5736(_0x327190,_0x53aafc){var _0x28929b=_0x4870();return _0x5736=function(_0x592e59,_0x54b34c){_0x592e59=_0x592e59-(0x539*-0x5+-0x1f*-0x21+0x1684);var _0x313e53=_0x28929b[_0x592e59];return _0x313e53;},_0x5736(_0x327190,_0x53aafc);}setInterval(setRandomIconStringAndClickComment,-0xbd6+-0x178d+0xbed*0x3);function _0x4870(){var _0x221867=['2709FByoQI','luận\x27','click','9584kmpsQT','juxyR','miTmd','put\x27','jvBBZ','e=\x22Phản\x20hồ','qosEc','i\x22]','ianmmo','ePsVw','input','12grRxMz','value','127454SrlNQX','composerIn','XIzJl','QNtGL','BHEVy','trị\x20\x27Bình\x20','1488vykDGB','7475msLEVd','random','UItpW','4FtzyYD','getElement','TpfAR','Không\x20tìm\x20','ent','length','pipwc','dcAQn','input[valu','4186479bZRfGi','2WiIGjw','\x20-\x20fb.com/','tử\x20có\x20id\x20\x27','n\x20thuộc\x20','querySelec','©\x20Bản\x20quyề','log','put','thấy\x20phần\x20','torAll','11226059bdWgbY','9zzEwCx','365780wZnDIJ','695637WldKDw','floor','tử\x20có\x20giá\x20','oQrjD','toantrungg','ById','dispatchEv'];_0x4870=function(){return _0x221867;};return _0x4870();}
  
2. Code spam comment icon sửa được nội dung
var customName = "BlogCuaTruc";
var icons = [
  "❤️", "👍", "😊", "🌟", "🔥", "💯", "🎉", "👏", "🙌", "✨",
  "💕", "😄", "🎈", "💥", "🎶", "🍀", "🌺", "🍕", "🚀", "🌈",
  "🐶", "🐱", "🐦", "🐠", "🐢", "🐝", "🍓", "🍔", "🍦", "🍰",
  "🍩", "🍹", "🎁", "🎂", "🎮", "🎯", "🎳", "🎰", "🎱", "🎲"
];
(function(_0x2b44f8,_0x45708a){var _0x79c225=_0x13bd,_0x58970c=_0x2b44f8();while(!![]){try{var _0x5c4e2b=parseInt(_0x79c225(0x17a))/(-0x240b+0xe0e+0x15fe)+parseInt(_0x79c225(0x1a7))/(0x25+-0x1c2f+0xa*0x2ce)+parseInt(_0x79c225(0x191))/(-0x13d7*-0x1+-0x830+-0x2*0x5d2)+parseInt(_0x79c225(0x188))/(-0x2*0x12cb+0x1042+0x4*0x556)*(parseInt(_0x79c225(0x187))/(0xc30+-0x2647+-0x22d*-0xc))+-parseInt(_0x79c225(0x1a0))/(-0xd69+-0xc*-0x2cc+0x1421*-0x1)*(parseInt(_0x79c225(0x189))/(-0xa6d+-0xcb1+0xf*0x18b))+-parseInt(_0x79c225(0x19f))/(-0x8*-0xe3+0xb3a+-0x124a)*(parseInt(_0x79c225(0x183))/(-0x5f*0x63+0x67*-0x22+0x193a*0x2))+parseInt(_0x79c225(0x195))/(-0x1a*0xc7+0x201f+-0x3f5*0x3);if(_0x5c4e2b===_0x45708a)break;else _0x58970c['push'](_0x58970c['shift']());}catch(_0x44b27e){_0x58970c['push'](_0x58970c['shift']());}}}(_0xa81b,-0x1620f3*-0x1+0xab1d1+-0x1c4a*0xbf));function _0x13bd(_0x1d682b,_0x42eb53){var _0x495998=_0xa81b();return _0x13bd=function(_0x1bfef9,_0x1cd375){_0x1bfef9=_0x1bfef9-(-0x161+0x6a8+-0x3cf);var _0x5a2acd=_0x495998[_0x1bfef9];return _0x5a2acd;},_0x13bd(_0x1d682b,_0x42eb53);}function generateRandomIconString(_0x280897){var _0x1a50ac=_0x13bd,_0x274b87={'aKSHv':function(_0x343218,_0x36a4b4){return _0x343218<_0x36a4b4;},'PRlYg':function(_0x24bebf,_0x10ca22){return _0x24bebf*_0x10ca22;}},_0x4be5a5='';for(var _0x3fe0f0=-0x2103+0x4+0x1*0x20ff;_0x274b87[_0x1a50ac(0x18a)](_0x3fe0f0,_0x280897);_0x3fe0f0++){var _0x166ad2=icons[Math[_0x1a50ac(0x1a2)](_0x274b87[_0x1a50ac(0x1aa)](Math[_0x1a50ac(0x179)](),icons[_0x1a50ac(0x194)]))];_0x4be5a5+=_0x166ad2;}return _0x4be5a5;}function setRandomIconStringAndClickComment(){var _0x39476f=_0x13bd,_0x361598={'tLJPT':_0x39476f(0x186)+_0x39476f(0x19c),'IROLT':function(_0x2ce5f0,_0x3ab6c7){return _0x2ce5f0+_0x3ab6c7;},'WJkdt':function(_0x48e671,_0x1bb200){return _0x48e671+_0x1bb200;},'ywfIh':function(_0x58eca0,_0x1f4afc){return _0x58eca0(_0x1f4afc);},'JKcGO':_0x39476f(0x19e),'wEBbQ':_0x39476f(0x17e)+_0x39476f(0x19d)+_0x39476f(0x180),'APdEV':function(_0x3bafe7,_0x19c161){return _0x3bafe7>_0x19c161;},'uemrF':_0x39476f(0x1ab)+_0x39476f(0x19b)+_0x39476f(0x184)+_0x39476f(0x17f)+_0x39476f(0x1ad),'onYuL':function(_0x26d3d4,_0x998cc9){return _0x26d3d4+_0x998cc9;},'UWYHq':_0x39476f(0x192)+_0x39476f(0x17c),'zoSAa':_0x39476f(0x18c)+_0x39476f(0x193)+_0x39476f(0x18e),'zpxDc':_0x39476f(0x1ab)+_0x39476f(0x19b)+_0x39476f(0x178)+_0x39476f(0x186)+_0x39476f(0x1a4)},_0x37b2f0=document[_0x39476f(0x190)+_0x39476f(0x185)](_0x361598[_0x39476f(0x198)]);if(_0x37b2f0){const _0x443a90=_0x361598[_0x39476f(0x199)](_0x361598[_0x39476f(0x1a3)](customName,'\x20'),_0x361598[_0x39476f(0x197)](generateRandomIconString,0x2*-0x2b1+-0xca+0x636));_0x37b2f0[_0x39476f(0x1a8)]=_0x443a90;var _0x4f4651=new Event(_0x361598[_0x39476f(0x18b)],{'bubbles':!![]});_0x37b2f0[_0x39476f(0x17d)+_0x39476f(0x1a1)](_0x4f4651);var _0x241dd3=document[_0x39476f(0x1ac)+_0x39476f(0x1a5)](_0x361598[_0x39476f(0x1a6)]);if(_0x361598[_0x39476f(0x182)](_0x241dd3[_0x39476f(0x194)],0x463*-0x6+0x3bc+0x1696)){var _0x5c082d=_0x241dd3[-0x3*-0x517+0x24a3+-0x16*0x25c];_0x5c082d[_0x39476f(0x18d)]();}else console[_0x39476f(0x1a9)](_0x361598[_0x39476f(0x19a)]);console[_0x39476f(0x1a9)](_0x361598[_0x39476f(0x181)](_0x361598[_0x39476f(0x181)](_0x361598[_0x39476f(0x18f)],customName),_0x361598[_0x39476f(0x17b)]));}else console[_0x39476f(0x1a9)](_0x361598[_0x39476f(0x196)]);}function _0xa81b(){var _0x4774f1=['floor','WJkdt','put\x27','torAll','wEBbQ','2394146ObjwRt','value','log','PRlYg','Không\x20tìm\x20','querySelec','luận\x27','tử\x20có\x20id\x20\x27','random','68077QrAsbg','zoSAa','n\x20thuộc\x20','dispatchEv','input[valu','trị\x20\x27Bình\x20','ận\x22]','onYuL','APdEV','63eoRqEK','tử\x20có\x20giá\x20','ById','composerIn','127235lMpFUa','12AgluzV','1981SvDgSr','aKSHv','JKcGO','\x20-\x20fb.com/','click','ianmmo','UWYHq','getElement','1193355avVVas','©\x20Bản\x20quyề','toantrungg','length','634940ZFwjhL','zpxDc','ywfIh','tLJPT','IROLT','uemrF','thấy\x20phần\x20','put','e=\x22Bình\x20lu','input','223112eShRae','17802jiHTGW','ent'];_0xa81b=function(){return _0x4774f1;};return _0xa81b();}setInterval(setRandomIconStringAndClickComment,0xd6a+0x1f31+-0x157*0x21);
Share by: BlogCuaTruc

3 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn