Share Code Chạy Share Ảo Bằng Token


Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Sử dụng code phía dưới này để tạo page pro5, càng nhiều càng tốt (nếu bạn có rồi thì không cần tạo nữa)
var _0xbf9b = ["__spin_r", "SiteData", "jazoest", "SprinkleConfig", "token", "DTSGInitialData", "ACCOUNT_ID", "CurrentUserInitialData", "LSD", "hsi", "https://www.facebook.com/api/graphql/", "av=", "&__user=", "&__a=1&__req=2s&__hs=19473.HYP%3Acomet_pkg.2.1..2.1&dpr=1&__ccg=GOOD&__rev=", "+&__s=q1oivb%3Ajceyva%3Aetcul5&__hsi=", "+&__dyn=&__csr=&__comet_req=15&fb_dtsg=", "&jazoest=", "&lsd=", "&__aaid=&__spin_r=", "&__spin_b=trunk&__spin_t=1682474861&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=CometPageCreateMutation&variables={\"input\":{\"bio\":\"\",\"categories\":[\"2347428775505624\"],\"creation_source\":\"comet\",\"name\":\"", "\",\"page_referrer\":\"comet_home\",\"actor_id\":\"", "\",\"client_mutation_id\":\"3\"}}&server_timestamps=true&doc_id=5296879960418435", "Start reg...", "log", "Error ", "catch", "id", "page", "additional_profile_plus_create", "data", "Success. New page ID: ", "then", "json", "POST", "application/x-www-form-urlencoded"];
var spinr = require([_0xbf9b[1]])[_0xbf9b[0]],
  jazoest = require([_0xbf9b[3]])[_0xbf9b[2]],
  fb_dtsg = require([_0xbf9b[5]])[_0xbf9b[4]],
  uid = require([_0xbf9b[7]])[_0xbf9b[6]],
  lsd = require([_0xbf9b[8]])[_0xbf9b[4]],
  hsi = require([_0xbf9b[1]])[_0xbf9b[9]],
  url = _0xbf9b[10],
  baseName = 'Viet Nam '; // Tên Page
// Số lượng trang bạn muốn tạo
var numberOfPages = 5; // Thay đổi giá trị này thành số trang mong muốn
var delay = 5000; // 5 giây

function createPage(index) {
  var randomNumber = Math.floor(Math.random() * 1000); // Tạo số ngẫu nhiên
  var namepage = baseName + randomNumber; // Ghép số ngẫu nhiên vào tên cơ sở

  var data = _0xbf9b[11] + uid + _0xbf9b[12] + uid + _0xbf9b[13] + spinr + _0xbf9b[14] + hsi + _0xbf9b[15] + fb_dtsg + _0xbf9b[16] + jazoest + _0xbf9b[17] + lsd + _0xbf9b[18] + spinr + _0xbf9b[19] + namepage + _0xbf9b[20] + uid + _0xbf9b[21];

  console[_0xbf9b[23]](_0xbf9b[22] + index);
  fetch(url, {
    method: _0xbf9b[33],
    body: data,
    headers: {
      "Content-Type": _0xbf9b[34]
    }
  })
  .then((_0x92a6x9) => _0x92a6x9[_0xbf9b[32]]())
  .then((_0x92a6x9) => {
    console[_0xbf9b[23]](_0x92a6x9);
    try {
      const _0x92a6xa = _0x92a6x9[_0xbf9b[29]][_0xbf9b[28]][_0xbf9b[27]][_0xbf9b[26]];
      console[_0xbf9b[23]](_0xbf9b[30] + _0x92a6xa);
    } catch (_0x92a6x9) {
      console[_0xbf9b[23]](_0xbf9b[24] + _0x92a6x9);
    }
  })
  .catch((_0x92a6x9) => {
    console[_0xbf9b[23]](_0xbf9b[24] + err);
  });

  if (index < numberOfPages) {
    setTimeout(function () {
      createPage(index + 1);
    }, delay);
  }
}

createPage(1);
Bước 2: Cài extension này để lấy full quyền
Bước 3: Sau khi bạn đã có nhiều page pro5 và token thì bạn vào trang công cụ này để get code để chạy share ảo
Hướng dẫn sử dụng tools share ảo

D1: Bạn nhập link bài viết cần tăng share ảo (VD: https://www.facebook.com/anonytruc.user/posts/895241128893701)
D2: Bạn nhập time delay chạy share ảo
D3: Bạn nhập token đã lấy từ các page pro5 (mỗi token một dòng)

Share by: BlogCuaTruc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn