Share Tut Spam Comment Bài Viết Không Bị Chặn | Dương ToảnHướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Login vào một tài khoản Facebook phụ trên máy tính/điện thoại (Kiwi Browser)
Bước 2: Vào https://d.facebook.com rồi tới post mà bạn muốn spam commment 
Bước 3: Bấm vào comment phía dưới post


Bước 4: Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + J
Bước 5: Dán đoạn code phía dưới và nhấn Enter

var _0x1f9bad=_0x5d9a;(function(_0x347b20,_0x17a38b){var _0x923052=_0x5d9a,_0x25957e=_0x347b20();while(!![]){try{var _0x5c133b=parseInt(_0x923052(0xf6))/(-0x2261+-0x1a7b+-0x3cdd*-0x1)+parseInt(_0x923052(0xd0))/(-0xc4b+-0x379*-0xa+-0x1*0x166d)*(-parseInt(_0x923052(0xe2))/(0x1685+-0x1*-0x1083+-0x2705))+parseInt(_0x923052(0xfe))/(-0x1*-0x24bf+-0x1d*-0x153+-0x3b*0x146)*(-parseInt(_0x923052(0xd2))/(-0x1*-0x21e6+-0x2218+0xb*0x5))+-parseInt(_0x923052(0xdf))/(-0x6*-0x30a+0x3d*-0x72+-0x1*-0x8f4)+parseInt(_0x923052(0xf3))/(0x13*0x1e5+-0x1d34+-0x6c4)*(-parseInt(_0x923052(0xea))/(0x1086+-0x59*-0x62+0x2*-0x1948))+parseInt(_0x923052(0xe6))/(-0x59*0xb+-0xa7d*-0x2+-0x111e)+parseInt(_0x923052(0xef))/(0x9b2+-0x19e7+0x103f*0x1);if(_0x5c133b===_0x17a38b)break;else _0x25957e['push'](_0x25957e['shift']());}catch(_0x4a8144){_0x25957e['push'](_0x25957e['shift']());}}}(_0x4629,0x1a75d+-0x7bd88+0x43f*0x2b3));function generateRandomString(_0x32e973){var _0x40be40=_0x5d9a,_0x8c6c2e={'cMoNz':_0x40be40(0x103)+_0x40be40(0x106)+_0x40be40(0xd4)+_0x40be40(0xe0)+_0x40be40(0xcc)+_0x40be40(0xec)+'89','kDYKN':function(_0x505471,_0x1fd583){return _0x505471<_0x1fd583;},'kPbLX':function(_0x563cd0,_0x5c2b5e){return _0x563cd0*_0x5c2b5e;}};const _0xa5767a=_0x8c6c2e[_0x40be40(0xf0)];let _0x5cf9f7='';for(let _0x4321e3=0x23b9+-0xb11+0x18*-0x107;_0x8c6c2e[_0x40be40(0xf5)](_0x4321e3,_0x32e973);_0x4321e3++){const _0x11fbe0=Math[_0x40be40(0xda)](_0x8c6c2e[_0x40be40(0xdb)](Math[_0x40be40(0xd7)](),_0xa5767a[_0x40be40(0xe9)]));_0x5cf9f7+=_0xa5767a[_0x40be40(0xf1)](_0x11fbe0);}return _0x5cf9f7;}function _0x4629(){var _0x24550f=['2651512CrxNbD','AGmzB','Không\x20tìm\x20','n\x20thuộc\x20fb','©\x20Bản\x20quyề','ABCDEFGHIJ','nggianmmo','YVpVf','KLMNOPQRST','ById','input[valu','GTyvq','Code\x20được\x20','opqrstuvwx','tử\x20có\x20giá\x20','ương\x20Toản\x20','querySelec','737434BDIlOL','put','5GSgpaJ','.com/toant','UVWXYZabcd','thấy\x20phần\x20','MMO\x20-\x20fb.c','random','e=\x22Bình\x20lu','JCiUo','floor','kPbLX','tử\x20có\x20id\x20\x27','click','log','3179718urzIzf','efghijklmn','runggianmm','3FNfUNB','iUetc','zVTrh','getElement','4181904bXQpTP','value','composerIn','length','32jePzNX','luận\x27','yz01234567','input','torAll','12809270LSMBwT','cMoNz','charAt','dispatchEv','35777MQwHIV','put\x27','kDYKN','188635HppYly','rPGgT','trị\x20\x27Bình\x20','viết\x20bởi\x20D','MpmRJ','om/toantru','ận\x22]','ent'];_0x4629=function(){return _0x24550f;};return _0x4629();}function _0x5d9a(_0x1d01ec,_0x3793b3){var _0x9bfba6=_0x4629();return _0x5d9a=function(_0x487e19,_0x5e2d16){_0x487e19=_0x487e19-(0x102a*0x1+-0x19f9+-0x2e*-0x3b);var _0x4558af=_0x9bfba6[_0x487e19];return _0x4558af;},_0x5d9a(_0x1d01ec,_0x3793b3);}alert(_0x1f9bad(0xcb)+_0x1f9bad(0xf9)+_0x1f9bad(0xce)+_0x1f9bad(0xd6)+_0x1f9bad(0xfb)+_0x1f9bad(0x104));function setRandomStringAndClickComment(){var _0x2f7fa6=_0x1f9bad,_0x130f42={'rPGgT':_0x2f7fa6(0xe8)+_0x2f7fa6(0xd1),'iUetc':function(_0x24c704,_0x55e942){return _0x24c704(_0x55e942);},'MpmRJ':_0x2f7fa6(0xed),'YVpVf':_0x2f7fa6(0x108)+_0x2f7fa6(0xd8)+_0x2f7fa6(0xfc),'zVTrh':function(_0x85ce58,_0x14e893){return _0x85ce58>_0x14e893;},'JCiUo':_0x2f7fa6(0x100)+_0x2f7fa6(0xd5)+_0x2f7fa6(0xcd)+_0x2f7fa6(0xf8)+_0x2f7fa6(0xeb),'GTyvq':_0x2f7fa6(0x102)+_0x2f7fa6(0x101)+_0x2f7fa6(0xd3)+_0x2f7fa6(0xe1)+'o','AGmzB':_0x2f7fa6(0x100)+_0x2f7fa6(0xd5)+_0x2f7fa6(0xdc)+_0x2f7fa6(0xe8)+_0x2f7fa6(0xf4)},_0x36aedc=document[_0x2f7fa6(0xe5)+_0x2f7fa6(0x107)](_0x130f42[_0x2f7fa6(0xf7)]);if(_0x36aedc){const _0x284830=_0x130f42[_0x2f7fa6(0xe3)](generateRandomString,-0x1*0x1bca+0x4fa+-0x19*-0xea);_0x36aedc[_0x2f7fa6(0xe7)]=_0x284830;var _0x541ae=new Event(_0x130f42[_0x2f7fa6(0xfa)],{'bubbles':!![]});_0x36aedc[_0x2f7fa6(0xf2)+_0x2f7fa6(0xfd)](_0x541ae);var _0x4e6b03=document[_0x2f7fa6(0xcf)+_0x2f7fa6(0xee)](_0x130f42[_0x2f7fa6(0x105)]);if(_0x130f42[_0x2f7fa6(0xe4)](_0x4e6b03[_0x2f7fa6(0xe9)],0x3*-0x2de+0x1558+0x1*-0xcbe)){var _0x45781c=_0x4e6b03[-0x21*0x45+-0x132b+0x704*0x4];_0x45781c[_0x2f7fa6(0xdd)]();}else console[_0x2f7fa6(0xde)](_0x130f42[_0x2f7fa6(0xd9)]);console[_0x2f7fa6(0xde)](_0x130f42[_0x2f7fa6(0x109)]);}else console[_0x2f7fa6(0xde)](_0x130f42[_0x2f7fa6(0xff)]);}setInterval(setRandomStringAndClickComment,0xa65+0x1331+-0x1d32);
  
Demo

Share by: BlogCuaTruc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn